Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020

Oι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.yourtherapist.gr, η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από την  YOUR THERAPIST I.K.E  (εφεξής η «Your Therapist»). 

 1. Η χρήση της ιστοσελίδας www.yourtherapist.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας Yourtherapist.gr από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη-συνεργάτη. Χρήση της ιστοσελίδας μας και δωρεάν εγγραφή σε αυτή, σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.
 2. Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των όρων όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνείστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail: info@yourtherapist.gr.
 3. Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (yourtherapist.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκρισή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το Yourtherapist.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.
 4. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του Yourtherapist.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo Yourtherapist.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει – συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του Yourtherapist.gr και εν γένει στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του δικτυακού τόπου του Yourtherapist.gr από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του Yourtherapist.gr. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην ιστοσελίδα του Yourtherapist.gr θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη – χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Yourtherapist.gr χωρίς καμία αξίωση έναντι του Yourtherapist.gr από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του Yourtherapist.gr και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Yourtherapist.gr με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών του Yourtherapist.gr από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας προγραμματίζοντας ραντεβού με ειδικό-θεραπευτή, το οποίο δεν προτίθεται να τηρήσει. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Το Yourtherapist.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίηση του για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν στο κοινό, τα οποιαδήποτε έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργαζόμενους ειδικούς-θεραπευτές που προβάλλονται στο Yourtherapist.gr βαρύνουν αποκλειστικά τους χρήστες και φέρουν μόνο οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη έναντι των συνεργαζόμενων ειδικών-θεραπευτών.
 5. Μέσω του Yourtherapist.gr κάποιος χρηστης-επισκέπτης μπορεί να κάνει αίτημα για ραντεβού με τον ειδικό-θεραπευτή είτε διαδικτυακά είτε μέσω της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η τηλεφωνική διαδικασία του αιτήματος για ραντεβού ακολουθεί τα βήματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Κατά τη διαδικασία αιτήματος του ραντεβού ο επισκέπτης-χρήστης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τα στοιχεία του, τα οποία αποστέλλονται στον ειδικό-θεραπευτή τόσο για τη μεταξύ τους επικοινωνία όσο και για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ευθύνη της αποδοχής του ραντεβού εναπόκειται στον ειδικό-θεραπευτή και σε περίπτωση που ο ειδικός-θεραπευτής δεν επιβεβαιώσει το αίτημα για ραντεβού εντός 2 ωρών, αυτό ενδέχεται να ακυρωθεί, έτσι ώστε ο επισκέπτης-χρήστης να εξυπηρετηθεί από άλλον ειδικό-θεραπευτή. Ταυτόχρονα, το Yourtherapist.gr δεν ορίζει και δεν ευθύνεται για την τακτική και τις μεθόδους που θα ακολουθήσει ο ειδικός-θεραπευτής, ούτε μπορεί να επιβάλλει στον ειδικό-θεραπευτή να δει έναν επισκέπτη-χρήστη. Επίσης, το Yourtherapist.gr δεν ορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη, ούτε ελέγχει αν τηρεί ο ειδικός-θεραπευτής και πώς τη σύμβαση που έχει με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ειδικού-θεραπευτή να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να τον εξετάσει και ο ενδιαφερόμενος αναλόγως να κρίνει και να αποφασίσει.
 6. Ο χρήστης – επισκέπτης έχει την ευκαιρία να υποβάλει σχόλια σχετικά με τις εμπειρίες του με τους ειδικούς-θεραπευτές και τα διαγνωστικά κέντρα/γυμναστήρια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά. Τα σχόλια αυτά είναι ορατά στα προφίλ των ειδικών-θεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων/γυμναστηρίων στο Yourtherapist.gr και στις προσωπικές τους ιστοσελίδες, εφόσον έχουν περάσει τη διαδικασία έγκρισης από την ομάδα του Yourtherapist.gr. Τα σχόλια αυτά οφείλει να τα υποβάλει με υπευθυνότητα και να είναι σαφή και ειλικρινή. Ο χρήστης – επισκέπτης φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικών σχολίων. Το Yourtherapist.gr διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης σχολίων των χρηστών – επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλά απόψεις και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτά. Οι αξιολογήσεις έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό για τους χρήστες του Yourtherapist.gr. Από τη στιγμή που ο χρήστης – επισκέπτης υποβάλλει το σχόλιό του χρειάζονται κάποιες ημέρες για να εγκριθεί από το Yourtherapist.gr και να είναι ορατό στο προφίλ του ειδικού-θεραπευτή ή του διαγνωστικού κέντρου/γυμναστηρίου εφόσον τηρούνται οι όροι χρήσης. Στην περίπτωση που το Yourtherapsit.gr χρειαστεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το σχόλιο του χρήστη – επισκέπτη, έρχεται σε γραπτή επικοινωνία μαζί του μέσω email. Επιπλέον, εάν η αξιολόγηση αντίκειται στα χρηστά ήθη, είναι προσβλητική, παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας ή δείχνει ότι ο χρήστης-επισκέπτης δεν γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον εκάστοτε επαγγελματικό χώρο και, ως εκ τούτου, τα σχόλια πλήττουν την αξιοπιστία του ειδικού-θεραπευτή, δεν δημοσιεύεται στο προφίλ του ειδικού/διαγνωστικού κέντρου/γυμναστηρίου. Για τη διερεύνηση οποιουδήποτε περιστατικού αλλά και για την ενημέρωση του ειδικού-θεραπευτή/διαγνωστικού κέντρου, το Yourtherapist.gr διατηρεί το δικαίωμα προώθησης της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους. Κατά τη δημοσίευση μιας αξιολόγησης στο προφίλ του ειδικού-θεραπευτή ενημερώνεται τόσο ο ειδικός-συνεργάτης όσο και ο χρήστης που έχει υποβάλλει την αξιολόγηση με αυτόματο email από το Yourtherapist.gr. Ο ειδικός-θεραπευτής/διαγνωστικό κέντρο/γυμναστήριο έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αξιολόγηση επιθυμεί με σκοπό και τα δύο σχόλια να είναι ορατά.  Το Yourtherapist.gr διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να μην ανεβάσει μία αξιολόγηση όταν τα σχόλια αφορούν διάγνωση, φαρμακευτική θεραπεία, είναι υβριστικά-προσβλητικά, τη μη πραγματοποίηση ραντεβού καθώς και το θέμα απόδειξης παροχής υπηρεσιών με βάση την Αγοραναμική Διάταξη αρ. 4/28.11.2012. Τέλος, οι αξιολογήσεις οι οποίες αφορούν το Yourtherapist.gr και τη χρήση της υπηρεσίας δεν είναι ορατές στα προφίλ των ειδικών-θεραπευτών/διαγνωστικών γιατρών/γυμναστηρίων.
 7. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται στο site- portal Yourtherapist.gr, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών-συνεργατών. Ο χρήστης – επισκέπτης δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο Yourtherapist.gr ως υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής και θεραπείας και ούτε αυτές αντικαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να αμελεί, αποφεύγει ή καθυστερεί στη λήψη συμβολής από επαγγελματία αρμόδιο εξαιτίας κάποιας πληροφορίας που μπορεί να έχει διαβάσει στο Yourtherapist.gr. Μην χρησιμοποιείτε το Yourtherapist.gr για περιπτώσεις έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Εάν αντιμετωπίζετε έκτακτη ιατρική ανάγκη, δηλαδή επείγον ιατρικό περιστατικό, καλέστε το 166 ή/και απευθυνθείτε άμεσα στον προσωπικό σας ιατρό. Η χρήση πληροφοριών που παρέχονται στο Yourtherapist.gr από εσάς, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο Yourtherapist.gr δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως παροχή ιατρικής φροντίδας. Εάν ο χρήστης – επισκέπτης βασιστεί σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το Yourtherapist.gr, το κάνει αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Το Yourtherapist.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός ειδικού-θεραπευτή σε καμία δεδομένη στιγμή. Το Yourtherapist.gr, δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες συναντήσεις (ραντεβού) με ειδικό-θεραπευτή ή οποιουδήποτε είδους ζημίας προκύψει στον χρήστη – επισκέπτη από αυτές.
 8. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της ιστοσελίδας Yourtherapist.gr, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, το Yourtherapist.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Yourtherapist.gr, καθώς και για τη διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.
 9. Το περιεχόμενο του Yourtherapist.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλα τα πεδία του εκάστοτε κλάδου. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το Yourtherapist.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.
 10. To Yourtherapist.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ειδικούς-θεραπευτές ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλέντα από τον επισκέπτη-χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Yourtherapist.gr, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του Yourtherapist.gr μετά από σχετική προειδοποίησή τους.
 11. Καμία πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης – χρήστης από το Yourtherapist.gr και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του Yourtherapist.gr, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.
 12. Η ιστοσελίδα Yourtherapist.gr μπορεί να περιέχει ιατρικά θέματα ή και θέματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης θεωρήσει τα θέματα αυτά προσβλητικά, καλείται να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας. Μετά την παρούσα επισήμανση, κανένα από τα ως άνω θέματα αυτού του περιεχομένου δεν μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για τον επισκέπτη – χρήστη.
 13. Το Yourtherapist.gr διατηρεί το δικαίωμα προβολής των στοιχείων κάθε εγγεγραμμένου χρήστη – ειδικού/θεραπευτή που σχετίζεται με τη διαδικτυακή του εικόνα και σε τρίτες ιστοσελίδες. Το δικαίωμα προβολής προέρχεται από την κάθε συνεργασία που συνάπτει το Yourtherapist.gr με άλλες υπηρεσίες.
 14. Το Yourtherapist.gr διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρεί διαφημιστικό χώρο (Banners, ψηφιακα βίντεο κ.α.) κατόπιν εμπορικής συμφωνίας με τρίτους, σε ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και σε οποιοδήποτε σημείο της (συμπεριλαμβανομένων των blog post των συνεργατών του).
 15. Το Yourtherapist.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης – χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το Yourtherapist.gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Yourtherapist.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Το Yourtherapist.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Yourtherapist.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το Yourtherapist.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας του Yourtherapist.gr, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Yourtherapist.gr είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
 16. Το Yourtherapist.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Παρ᾽όλα αυτά, ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. Το Yourtherapist.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το Yourtherapist.gr δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας.
 17. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Yourtherapist.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού του τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Yourtherapist.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Yourtherapist.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Yourtherapist.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ιατρών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Yourtherapist.gr
 18. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (ειδικούς-θεραπευτές) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του Yourtherapist.gr και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής του Yourtherapist.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016/ΕΕ όπως ισχύει, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στον νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
 19. Η επιχείρηση αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει των αρ. 4 και 4α του Νόμου 2251/1994 στις συμβάσεις από απόσταση ο συνεργάτης/επαγγελματίας, όπως επίσης και ο επισκέπτης/χρήστης, να έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την συναλλαγή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης ο συνεργάτης/επαγγελματίας οφείλει να ενημερώσει το Yourtherapist.gr για την απόφασή του μέσω ξεκάθαρης δήλωσης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο των χρημάτων (εξαιρουμένων αυτών που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η υπηρεσία προσφέρει) εντός τριάντα (30) ημερών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εκτέλεση επιστροφής χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με το ίδιο μέσω πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική συναλλαγή εκτός και αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των 2 πλευρών για διαφορετικό τρόπο.
 20. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το Yourtherapist.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο, ακόμη και όταν η πρόσβαση στο Yourtherapist.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα.
 21. Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο και που παρέχονται από τους συνεργάτες/επαγγελματίες είναι ακριβείς, αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και είναι σύμφωνες με το άρθρο 18 του κώδικα Δεοντολογίας, καθώς αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στη διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών στο κλείσιμο ραντεβού.
 22. Ειδικά οι πληροφορίες στα πεδία Τιμή επίσκεψης – Υπηρεσιών, που είτε είναι ορατές στους εγγεγραμμένους χρηστες είτε γνωστοποιούνται σε αυτούς μέσω e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, προέρχονται από την πληροφόρηση που παρέχουν οι ειδικοί-θεραπευτές στο Yourtherapist.gr σχετικά με το κόστος επίσκεψης & υπηρεσιών τους και η τιμή επίσκεψης – υπηρεσιών γνωστοποιείται άμεσα ή αποστέλλεται στους χρήστες με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών-θεραπευτών (συνεργατών).
 23. Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών-θεραπευτών ή του Yourtherapist αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων και θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
 24. Το Yourtherapist.gr παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των ειδικών-θεραπευτών με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής θεραπευτών και θεραπευομένων, και δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για το ύψος του κόστους ή τις παρεχόμενες από τους ειδικούς-θεραπευτές υπηρεσίες και τη σχετική τιμολόγηση, δεν προβαίνει σε διαφήμιση καθ᾽οποιονδήποτε τρόπο, απλώς αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ευ ζην μέσω παροχής περαιτέρω δυνατοτήτων στους χρήστες-επισκέπτες όλως ενδεικτικά διά της πληρέστερης και επαρκέστερης πληροφόρησης. Η καταχώρηση ονόματος ενός ειδικού-θεραπευτή μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται στις μηχανές αναζήτησης και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το Yourtherapist.gr με προβολή των βασικών στοιχείων, όπως όνομα, φωτογραφία, διεύθυνση επαγγελματικού χώρου και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 25. Το Yourtherapist.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το υλικό που αναρτούν στο προφίλ τους οι συνεργάτες-επαγγελματίες του Your Therapist. Πιο συγκεκριμένα, το Your Therapist δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ψευδή πτυχία-πιστοποιητικά (certifications), επαγγελματικά στοιχεία, επαγγελματικές διευθύνσεις, βιογραφικά, φωτογραφίες.
 26. Τρόποι πληρωμής. 1.Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Οι συνεργάτες μας μπορούν να εξοφλήσουν την συνδρομή τους ή τα προωθητικά πακέτα (silver & gold)  είτε με πιστωτική είτε με χρεωστική κάρτα. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της Stripe . 2.Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμo που αναφέρεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελία σας, είτε πηγαίνοντας στην τράπεζα, είτε μέσω Web Banking: Η παραγγελία-έναρξη συνδρομής  τίθεται σε εφαρμογή εφόσον πρώτα έχει κατατεθεί το ανάλογο ποσό της παραγγελίας και επιβεβαιωθεί από την ομάδα μας. Γ. Ατοκες δοσεις με την χρήση χρεωστικης καρτας μέσω Finloup: Οι συνεργάτες  μεταφέρονται στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Finloup ώστε να ολοκληρώσoυν την συναλλαγή τους. Διαβάστε περισσότερα για τους όρους χρήσης των συναλλαγών μέσω Finloup
 27. Η χρήση της ιστοσελίδας Yourtherapist.gr, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας Yourtherapist.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας Yourtherapist.gr από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.